Zakres tematyczny Targów

Surowce
Laboratoria
Maszyny
Private label
Opakowania
Logistyka
Us?ugi
IT

Zobacz poprzedni? edycj? Targów PCI Days 2019!

Premierowa edycja Targów PCI Days 2019 okaza?a si? ogromnym sukcesem i trafionym strza?em prosto w sam ?rodek najwa?niejszych potrzeb rynku przemys?u farmaceutycznego i kosmetycznego – w?ród Wystawców na Targach PCI Days 2019 nie zabrak?o firm oferuj?cych surowce, opakowania, maszyny do produkcji leków i kosmetyków, sprz?t i urz?dzenia laboratoryjne, urz?dzenia do znakowania i etykietowania, us?ugi logistyczne, us?ugi IT i inne.

Naszymi Go??mi byli m.in. przedstawiciele firm produkuj?cych kosmetyki i leki: dyrektorzy i cz?onkowie zarz?dów, szefowie dzia?u badań i rozwoju, marketingu, produkcji, zakupów i wielu innych.

Uczestnicy o poprzedniej edycji PCI DAYS 2019

Arkadiusz Ja?niewskiDyrektor ds. Druku Cyfrowego i FarmacjiIntrex
"Targi specjalistyczne, po?wi?cone bran?y farmaceutycznej i kosmetycznej, to bardzo dobra idea. Warto bylo wzi?? udzia? w PCI DAYS 2019"
Boccard Polska Sp. z o.o
"Jeste?my bardzo zadowoleni z targów. Spotkali?my potencjalnych klientów i mieli?my mo?liwo?? zaprezentowania naszych wspólnych mo?liwo?ci i do?wiadczeń w ramach grupy Boccard wraz z Kates Polska. Targi okaza?y si? tak?e ciekaw? platform? wymiany wiedzy z partnerami biznesowymi. Pozytywnie zaskoczy?a nas obecno?? przedstawicieli uczelni technicznych. Czekamy z niecierpliwo?ci? na kolejn? edycj? i gratulujemy udanego przedsi?wzi?cia. "
Sebastian ReczyńskiDoradca Techniczno-HandlowyFabryka Maszyn Pakuj?cych PABLO Sp. z o.o.
"Majowe targi przemys?u kosmetycznego i farmaceutycznego PCI Days 2019 by?y dla firmy PABLO bardzo owocne. Podczas dwóch dni trwania targów, przeprowadzili?my niezliczon? ilo?? ciekawych rozmów, dzi?ki czemu uda?o nam si? pozyska? bardzo wiele nowych kontaktów, co by?o naszym g?ównym celem uczestnictwa. By? to równie? doskona?y czas na przedyskutowanie aktualnie prowadzonych przez nas projektów oraz na od?wie?enie kontaktów z dawnych lat. Oprócz dobrej zabawy w towarzystwie pozytywnych emocji, targi otworzy?y nam wachlarz mo?liwo?ci, które bez w?tpienia pomog? w rozwoju i mocniejszemu ugruntowaniu pozycji firmy PABLO w przemy?le kosmetycznym oraz farmaceutycznym na rynku polskim jak i zagranicznym. Bez w?tpienia zobaczycie nas na kolejnej edycji!"
Piotr NowaczykPrezes Zarz?du / Dyrektor Laboratoriumdr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków Sp. z o. o.
"Targi PCI Days by?y wyj?tkow? okazj? do zaprezentowania naszej oferty sprecyzowanej grupie odbiorców, ??cz?cej bran?? kosmetyczn? i farmaceutyczn?. Niezwyk?? inspiracj? by?y dla nas spotkania z dotychczasowymi klientami i nowymi podmiotami zainteresowanymi wspó?prac?, m.in. w zakresie innowacyjnych metod badawczych. To dzi?ki nim poznali?my potrzeby wprowadzenia nowych badań i obecnie pracujemy nad ich wdro?eniem. Mieli?my mo?liwo?? podzielenia si? nasz? wiedz? podczas prowadzonego przez nas wyk?adu w Strefie Inspiracji. Nawi?zali?my wspó?prac? z Uczelniami na kszta?cenie studentów i prowadzenie nowych projektów badawczych. Targi umo?liwi?y nam wymian? do?wiadczeń, wiedzy i nawi?zanie wspó?pracy z innymi wystawcami. Wyrazy uznania nale?? si? Organizatorom, którzy w bardzo profesjonalny sposób zorganizowali ca?e wydarzenie. Dzi?kujemy i do zobaczenia za rok!"
Olga TraczykR&D SpecialistDr Koziej sp.z o.o. sp.k. Instytut Badań Kosmetyków
"I edycja targów PCI DAYS okaza?a si? dla naszej firmy znakomitym miejscem networking’u bran?owego. Wydarzenie by?o ?wietn? okazj? spotkania i zacie?nienia wi?zów z naszymi obecnymi klientami oraz nawi?zania nowych kontaktów z przedsi?biorcami dopiero wchodz?cymi w ?wiat przemys?u kosmetycznego. Co wi?cej, udzia? w wydarzeniu by? ?wietn? okazj? do wymiany wiedzy i do?wiadczeń zarówno podczas owocnych rozmów na stoiskach jak i na panelu wyk?adowym. Istotne by?o tak?e to, ?e wydarzenie przyci?gn??o uwag? go?ci z ca?ej Polski. Organizatorzy zadbali o ka?dy szczegó?: od wystroju stoiska a? po pomoc w trakcie imprezy. Drug? edycj? PCI DAYS wpisujemy sobie do kalendarza ju? dzi?!"
Piotr WasilewskiPrezes Zarz?duMasterchem
"Jako polski producent opakowań, jeste?my obecni na Targach PCI Days. My?l?, ?e b?dziemy równie? obecni w kolejnych edycjach. Doceniamy profesjonalizm i konwencj? opracowania ca?ej imprezy."
Andrzej KarpińskiDyrektor Zarz?dzaj?cyMarchesini
"Jeste?my bardzo mile zaskoczeni organizacj? i ch?tnie we?miemy udzia? w nast?pnej edycji."
Andrzej ?liwińskiDyrektor OperacyjnyTrade&Consult
"Targi PCI przekroczy?y nasze oczekiwania. Jest to naprawd? impreza na bardzo wysokim poziomie. Mamy nadziej? bra? udzia? w przysz?ych edycjach, które b?d? coraz lepsze."

Targi coraz bli?ej. Sprawd?, co nowego!

18 12 2019
Weso?ych ?wi?t!
16 12 2019
Targi PCI Days 2020 – daj si? zainspirowa?
13 12 2019
Raport PZPK o rozwi?zaniach problemów opakowań. Rynek opakowań kosmetycznych spotka si? podczas PCI Days 2020
29 11 2019
Ruszy?a rejestracja na 2. edycj? Targów PCI Days 2020!
宝宝计划
濮阳县| 炉霍县| 习水县| 招远市| 宝山区| 阳春市| 南靖县| 剑阁县| 库尔勒市| 章丘市| 蒙山县| 宜良县| 曲靖市| 华容县| 海口市| 成都市| 平武县| 安徽省| 金坛市| 托克托县| 敦煌市| 元谋县| 穆棱市| 巴马| 松潘县| 建宁县| 泰来县| 迭部县| 黑山县| 西吉县| 新建县| 大理市| 贵南县| 库尔勒市| 汾西县| 蒙阴县| 万源市| 蓝田县| 施甸县| 天台县| 靖远县|