Wystawa stoisk dla Wystawców otwarta jest w dniach 04 i 05 czerwca 2020 roku w godzinach 9:00 – 17.00.

Miejsce: Centrum Targowo-Kongresowe GLOBAL EXPO, ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa, Polska

15 kwietnia 2020 roku up?ywa ostateczny termin akceptacji projektu zabudowy stoisk przygotowywanych przez firmy zewn?trzne oraz zamawiania dodatkowego wyposa?enia i mediów

DZIE? MONTA?OWY DLA WYSTAWCóW:

Dzień monta?owy: 02 czerwca 2020r. (wtorek) oraz 03 czerwca 2020r. (?roda):

Monta? stoisk budowanych przez Wystawc? lub firm? przez niego wynaj?t? odbywa si? w dniach 2-3 czerwca 2020r. (wtorek – ?roda) w godzinach 8.00-24.00

Aran?acja ekspozycji przez Wystawc? dla stoisk budowanych przez Organizatora odbywa si? 03 czerwca 2020r. (?roda) od godziny 15:00-24:00

DNI TARGOWE:

Godziny udost?pnienia obiektu dla wystawców podczas dni targowych:

04 czerwca 2020r. (czwartek), godz. 9.00-17.00
05 czerwca 2020r. (pi?tek), godz. 9.00-17.00

Na stoisku musi by? obecny przynajmniej 1 przedstawiciel Państwa firmy od momentu otwarcia hali dla wystawców do momentu jej zamkni?cia.

Godziny otwarcia targów dla odwiedzaj?cych:

04 czerwca 2020r. (czwartek) w godz. 10.00-16.00
05 czerwca 2020r. (pi?tek) w godz. 10.00-16.00.

DEMONTA? ZABUDOWY STOISK I EKSPONATóW:

05 czerwca 2020r. (pi?tek) od godz. 16:00-24:00
Wszelkie prace zwi?zane z demonta?em zarówno eksponatów jak i stoisk musz? by? bezwzgl?dnie zakończone do godziny 23:59.

US?UGI SPEDYCYJNE I LOGISTYCZNE:

Spedytorem Targów PCI DAYS 2020 s? firmy Universal Express Sp. z o. o. oraz Netlog Polska Sp. z o.o.? Wszelkie zapytania, zamówienia i uwagi dotycz?ce us?ug spedycyjnych nale?y kierowa? bezpo?rednio do spedytorów. Organizator nie po?redniczy w kontaktach mi?dzy wystawcami a spedytorem.

Universal Express Sp. z o.o.
ul. 17 stycznia 45B (Zephirus)
02 -146 Warszawa
http://www.universalexpress.pl/index.html
tel. 48 22 100 28 90
Netlog Polska Sp. z o.o.
ul. Pr?dzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
https://www.netlog.de/pl/
Tel.: +48 22 256 70 52
e-mail: netlog@netlog.org.pl

PARKING:

Cennik:

Dla samochodów osobowych: op?ata za rozpocz?t? dob? – 20 z? (pierwsze 15 minut bezp?atnie)

Dla samochodów o DMC do 3,5 Tony:
a. Darmowe 2 godziny
b. 20 z? za ka?d? rozpocz?t? GODZIN? po przekroczeniu darmowego czasu postoju
Dla samochodów o DMC od 3,5 do 7,5 Tony:
a. Darmowe 3 godziny
b. 30 z? za ka?d? rozpocz?t? GODZIN? po przekroczeniu darmowego czasu postoju
Dla samochodów o DMC powy?ej 7,5 Tony:
a. Darmowe 3 godziny
b. 40 z? za ka?d? rozpocz?t? GODZIN? po przekroczeniu darmowego czasu postoju

Wje?d?aj?c na parking nale?y obowi?zkowo:
a. Zatrzyma? si? przy wje?dzie
b. Pobra? bilet parkingowy od obs?ugi

Wyje?d?aj?c z parkingu nale?y obowi?zkowo:
a. Ui?ci? op?at? zgodnie z cennikiem w kasie parkingowej w budynku Global Expo
b. Okaza? bilet parkingowy obs?udze parkingu

REGULAMIN PARKINGU

REGULAMIN PARKINGU - STREFA MONTA?OWA

WARUNKI P?ATNO?CI, FAKTURY:

Warunkiem obj?cia stoiska jest pe?ne uregulowanie nale?no?ci, wynikaj?cych z tego zamówienia, dokonane przelewem w terminie okre?lonym w fakturze proforma na konto Wydawnictwa FARMACOM z dopiskiem – ?PCI Days 2020″.
Je?eli przelew z Państwa strony wymaga d?u?szego okresu realizacji – prosimy o kontakt mailowy – wystawimy faktur? pro forma w terminie pó?niejszym.

Faktury końcowe:

  • wystawiamy do 14 dni po Targach i wysy?amy poczt?
  • faktury mog? Państwo otrzyma? równie? w formie elektronicznej

ZAMóWIENIA DODATKOWE SK?ADANE

W DNIU MONTA?OWYM

Zamówienia wyposa?enia w dodatkowe meble oraz zamówienia dodatkowe mediów?(pr?d, woda, spr??one powietrze) b?d? realizowane w miar? mo?liwo?ci i b?d? dro?sze o 100% od ceny podstawowej.

KURIERZY I PRZESY?KI:

Firmy wysy?aj?ce materia?y na stoisko kurierem lub poczt? zobowi?zane s? do odbioru tych materia?ów osobi?cie. Prosimy o zaznaczenie na przesy?ce nazwy firmy, której ona dotyczy oraz numeru stoiska na Targach. Konieczna jest obecno?? przedstawiciela danej firmy na stoisku w momencie przybycia kuriera celem odebrania materia?ów (przedstawiciele Organizatora nie dokonuj? odbioru przesy?ek).

宝宝计划 长宁区| 弥勒县| 确山县| 巴塘县| 陕西省| 毕节市| 郓城县| 定兴县| 长岛县| 石景山区| 保康县| 本溪| 天全县| 大洼县| 微博| 公主岭市| 清新县| 中宁县| 崇礼县| 高阳县| 泽库县| 内丘县| 南投县| 鄂托克前旗| 长春市| 锦州市| 封开县| 长岛县| 格尔木市| 大新县| 南开区| 武宁县| 阜平县| 乐安县| 自贡市| 金湖县| 长顺县| 贺兰县| 伊宁县| 乌鲁木齐市| 岐山县|